Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων προσωπικών και/ή ιατρικών δεδομένων) όπως αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Συλλογή και επεξεργασία

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και θεραπείας, συλλέγουμε από εσάς τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Διεύθυνση

 • Τηλέφωνο

 • E-mail

 • Φύλο

 • Ημερομηνία γεννήσεως

 • Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου

 • Επάγγελμα

 • Ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό

 • Στοιχεία παραπέμποντος Ιατρού

 • Ακτινογραφίες

 • Αποτελέσματα κλινικού εργαστηρίου

 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να συνδέεται με την παροχή φροντίδας και θεραπείας

 • Λεπτομέρειες αναφορικά με ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Σκοπός

Η τήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, που θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση μας, δυνάμει του βάσει του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ως αυτός υιοθετήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί πλέον μέρος της εθνικής της Νομοθεσίας με το Νόμο 125(1) του 2018 για την Προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών και οιασδήποτε μετέπειτα τροποποίησης αυτού και είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και υπενθύμισης περιοδικού ελέγχου, των αναγκών παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών και/ή των προσφερόμενων θεραπειών από πλευράς μας και την παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας και για οποιαδήποτε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση και/ή για λογιστικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τα διαγράψουμε (για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους) αλλά εν πάση περιπτώσει όχι πέραν των δεκαπέντε (15) χρόνων μετά τον τερματισμό της συμβατικής μας σχέσης.

Δικαιώματα

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και μπορείτε να λάβετε αντίγραφο για να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα . Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των στοιχείων σας ή/και διαγραφή. Το αίτημά σας για διαγραφή μπορεί να μην μπορεί να ικανοποιηθεί, εάν συντρέχουν νομικοί λόγοι, τους οποίους θα σας κοινοποιήσουμε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε απόσυρση της συγκατάθεσης σας (λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ενδεχομένως να μην μπορούμε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε οδοντιατρικές υπηρεσίες /θεραπείες).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα ή δεν χρειάζονται πλέον και να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις όπου προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Διαβίβαση σε τρίτους

Τα δεδομένα σας τηρούνται σε ασφαλισμένη ηλεκτρονική ή/και έγγραφη μορφή και είναι εμπιστευτικά. Δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός όπου είναι αναγκαίο για την προσφορά της ορθής οδοντιατρικής θεραπείας και των υπηρεσιών για τις οποίες μας έχετε διορίσει ή αν είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου ή εάν μας έχετε εξουσιοδοτήσει να το κάνουμε. Μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα άτομα χωρίς να απαιτείται προηγουμένως ειδική ενημέρωσή σας:

 • Παραπέμποντα ή συνεργάτη Ιατρό ή Οδοντίατρο ή οδοντοτεχνίτη.

 • Ακτινολογικά κέντρα, ιστοπαθολογικά κέντρα, κλινικά εργαστήρια ή άλλα διαγνωστικά εργαστήρια.

 • Ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη.

 • Λογιστές, ελεγκτές ή άλλους επαγγελματικούς μας συμβούλους.

Call us for an appointment

22 51 50 41

Online Appointment